Desenvolupat per Racˇ Digital

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

1. Imprès de Sol·licitud. (Se us facilitarà al Centre)

2. Document mèdic d’inici d’etapa educativa. (L’heu de sol·licitar a Servei de Pediatria)

3. Fotocòpia de la pàgina del llibre de família on figuren les dades de l'alumne.

4. Fotocòpia DNI/ NIE/ CIF de l’alumnat i dels pares.

5. Fotocòpia del SIP.